Belenky, Y., V. Bugaenko, L. Azriel, H. Chernyshchyk, I. Dushar, O. Karavaev, O. Maksimenko, Y. Ruda, V. Teper, and Y. Kreimer. “Redundancy AES Masking Basis for Attack Mitigation (RAMBAM)”. IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, vol. 2022, no. 2, Feb. 2022, pp. 69-91, doi:10.46586/tches.v2022.i2.69-91.