Belenky, Y., Bugaenko, V., Azriel, L., Chernyshchyk, H., Dushar, I., Karavaev, O., Maksimenko, O., Ruda, Y., Teper, V. and Kreimer, Y. (2022) “Redundancy AES Masking Basis for Attack Mitigation (RAMBAM)”, IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2022(2), pp. 69–91. doi: 10.46586/tches.v2022.i2.69-91.