Zhang, Fan, Yiran Zhang, Huilong Jiang, Xiang Zhu, Shivam Bhasin, Xinjie Zhao, Zhe Liu, Dawu Gu, and Kui Ren. 2020. “Persistent Fault Attack in Practice”. IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems 2020 (2), 172-95. https://doi.org/10.13154/tches.v2020.i2.172-195.