Belenky, Y., Bugaenko, V., Azriel, L., Chernyshchyk, H., Dushar, I., Karavaev, O., Maksimenko, O., Ruda, Y., Teper, V., & Kreimer, Y. (2022). Redundancy AES Masking Basis for Attack Mitigation (RAMBAM). IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2022(2), 69–91. https://doi.org/10.46586/tches.v2022.i2.69-91