(1)
Belenky, Y.; Bugaenko, V.; Azriel, L.; Chernyshchyk, H.; Dushar, I.; Karavaev, O.; Maksimenko, O.; Ruda, Y.; Teper, V.; Kreimer, Y. Redundancy AES Masking Basis for Attack Mitigation (RAMBAM). TCHES 2022, 2022, 69-91.