(1)
Zhang, F.; Zhang, Y.; Jiang, H.; Zhu , X.; Bhasin, S.; Zhao, X.; Liu, Z.; Gu, D.; Ren, K. Persistent Fault Attack in Practice. TCHES 2020, 2020, 172-195.