(1)
Coron, J.-S.; GĂ©rard, F.; Trannoy, M.; Zeitoun, R. High-Order Masking of NTRU. TCHES 2023, 2023, 180-211.