[1]
Belenky, Y., Bugaenko, V., Azriel, L., Chernyshchyk, H., Dushar, I., Karavaev, O., Maksimenko, O., Ruda, Y., Teper, V. and Kreimer, Y. 2022. Redundancy AES Masking Basis for Attack Mitigation (RAMBAM). IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems. 2022, 2 (Feb. 2022), 69–91. DOI:https://doi.org/10.46586/tches.v2022.i2.69-91.